Teneinde beleggers en geïnteresseerden in een belegging in certificaten van aandelen van Renpart Vastgoed Holding N.V. (hierna te noemen: de Certificaten) bij te staan bij de verhandeling, is dit prikbord ingericht. Beleggers en geïnteresseerden in aan- en verkoop van Certificaten kunnen via dit prikbord hun gegevens publiceren over aantallen en prijzen van te kopen of verkopen Certificaten. Deze gegevens worden na controle gedurende een periode van drie maanden op dit prikbord gepubliceerd.

Zodra bied- en laatprijzen elkaar naderen, zullen de naam en contactgegevens van de geïnteresseerde aankoper(s) worden doorgegeven aan de geïnteresseerde verkoper(s). Deze partijen moeten dan in telefonisch overleg of per email overeenstemming zien te bereiken over aantallen en transactieprijzen.

Vervolgens kan door tussenkomst van de notaris van de vennootschap de afwikkeling van de transactie plaatsvinden. De kosten voor deze dienstverlening bedragen EUR 500 inclusief BTW per transactie die daadwerkelijk plaatsvindt, voor gelijke delen te dragen door koper en verkoper.

 

De door Renpart Vastgoed Holding N.V. gehanteerde methodiek voor het bepalen van de waarde in het economisch verkeer van de (certificaten van) aandelen Renpart Vastgoed Holding N.V. is gebaseerd op vergelijkbare gevallen in bestaande jurisprudentie.

Inzake de methodiek voor het bepalen van de waarde in het economisch verkeer van de (certificaten van) aandelen Renpart Vastgoed Holding N.V. heeft overleg plaatsgevonden met de Belastingdienst Haaglanden. Deze heeft te kennen gegeven dat de waarderingsmethodiek haar niet onrealistisch en/of onjuist voorkomt maar dat de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid inzake de waardering van de door een belegger gehouden (certificaten van) aandelen Renpart Vastgoed Holding N.V. onder de competentie van de inspecteur van de belegger valt.

Beleggers worden er op gewezen dat met name in gelieerde verhoudingen (bijvoorbeeld binnen familieverband of tussen een vennootschap en haar aandeelhouder(s)) een zakelijke prijsvorming vereist is om correcties, naheffing c.q. navordering van belastingen, het in rekening brengen van belastingrente en/of het opleggen van boetes te voorkomen.

Gelet op de hiervoor beschreven verdeling van bevoegdheden bij de Belastingdienst en de financieel/fiscale impact van een onjuiste prijsvorming, hechten de directie van Renpart Vastgoed Holding N.V., het bestuur van Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed en hun adviseurs eraan te benadrukken dat de belegger zelf verantwoordelijk is voor de door de belegger gehanteerde transactieprijzen en de in zijn of haar belastingaangifte gehanteerde waardering van de gehouden (certificaten van) aandelen Renpart Vastgoed Holding N.V. Voor eventuele correcties inzake de waardering van de (certificaten van) aandelen Renpart Vastgoed Holding N.V. dan wel de gevolgen van correcties in de gehanteerde transactieprijzen van deze (certificaten van) aandelen door de bevoegde inspecteur, in afwijking van de door Renpart Vastgoed Holding N.V. gehanteerde waarderingsmethodiek, kunnen (de directie van) Renpart Vastgoed Holding N.V., (het bestuur van) Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, hun adviseurs en de Belastingdienst Haaglanden niet aansprakelijk worden gesteld.

Het prikbord is uitdrukkelijk niet bedoeld als effectenbemiddeling of effectenadvisering, noch als enige andere beleggingsdienst in de zin van de Wet op het financieel toezicht.

Laatst gepubliceerde intrinsieke waarde per (certificaat van) aandeel (per 31 december 2020): € 3,63.

Begin april 2021 vond een terugbetaling van agio plaats van € 0,30 per (certificaat van) aandeel.

De meest recente transactie in certificaten vond plaats in november 2020 tegen een prijs van € 2,15 per certificaat.

Formulier voor het opgeven van interesse in aankoop of verkoop

Geïnteresseerd in verkoop

Geïnteresseerd in aankoop

Formulier voor het doorgeven van overeenstemming

  Uw naam:

  Uw adres en woonplaats:

  Uw email:

  Uw telefoonnummer:

  Aanbod of vraag:

  Uw bied- of laatprijs in euro's per certificaat:

  Aantal certificaten:

  Eventueel nadere toelichting:

  Volgnummer | Aantal certificaten

  2021.04.00001 | 6.375

  Volgnummer | Aantal certificaten

  2021.01.00001 | 50.000
  2021.04.00002 | 100.000

   Uw naam:

   Uw adres en woonplaats:

   Uw email:

   Uw telefoonnummer:

   Verkoop of aankoop:

   Uw met een tegenpartij overeengekomen aan- of verkoopprijs in euro's per certificaat:

   Aantal certificaten:

   De naam van de tegenpartij:

   Eventueel nadere toelichting: