Op basis van voorlopige jaarcijfers (de cijfers zijn nog niet door de accountant gecontroleerd en dienen nog te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders), waarin begrepen de uit taxaties voortvloeiende herwaarderingen van de panden, bedragen de intrinsieke waarden per aandeel per 31 december 2011:

     Renpart Vastgoed Holding N.V. € 614
     Renpart Klassiek Vastgoed N.V. € 659
     Renpart Vastgoed Holding III N.V. € 706
     Renpart Klassiek Vastgoed IV N.V. € 464
     Renpart Vastgoed Holding V N.V. € 537
     Renpart Vastgoed Holding VI N.V. € 338
     Renpart Vastgoed Holding VII N.V. € 511
     Renpart Vastgoed Holding IX N.V. € 806

De intrinsieke waarde bevat naar zijn aard slechts historische informatie. Bij evenwichtige marktomstandigheden zou de intrinsieke waarde de marktwaarde benaderen bij verkoop per balansdatum. Echter, dat thans geen sprake is van evenwichtige marktomstandigheden wordt bekend verondersteld. Bij het doen van aan- en verkooptransacties van (certificaten van) aandelen dienen onder andere de financieringsafspraken, de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen alsmede het toekomstperspectief en de risico’s van de vennootschap eveneens in ogenschouw te worden genomen.

 

Wij adviseren beleggers rekening te houden met het bovenstaande indien zij certificaten van aandelen (via F. van Lanschot Bankiers N.V.) kopen of verkopen.

Datum van publicatie: 1-2-2012