RVH, Utrecht, Dekhuyzenstraat

Op 1 maart 2011 heeft Renpart Vastgoed Holding N.V. het object aan de Dekhuyzenstraat 40 – 50 te Utrecht verkocht.

Dit object kwam leeg in november 2010 nadat het Luzac College de huur had opgezegd tegen juli 2011 en de resterende huurverplichting afkocht. De verkoopprijs bedroeg € 1.342.500 k.k. Rekeninghoudend met de door het Luzac College betaalde afkoopsom en alle verkoopgerelateerde kosten, bedraagt de netto verkoopopbrengst circa € 1.349.000. Gezien het aankoopbedrag vrij op naam van € 1.198.000 betekent dit een verkoopwinst van circa € 150.000.

Op 18 maart 2011 is uit hoofde van bovengenoemde verkoop een bruto-bedrag van € 56,31 per aandeel aan de aandeelhouders uitgekeerd. Als gevolg van de bruto-uitkering van € 56,31 per aandeel, nemen zowel de rekenkundige intrinsieke waarde als de intrinsieke waarde voor handelsdoeleinden per betalingsdatum af met € 56 per aandeel. Deze waarden bedragen per 18 maart 2011 € 788 per aandeel. Wij adviseren u hiermee rekening te houden bij aan- of verkoop van (certificaten van) aandelen via F. van Lanschot Bankiers N.V.

Datum van publicatie: 18-3-2011