Thumbnail portefeuilleoverzicht RVH

In de eerste maanden van 2021 werden bevestigingen getekend voor verkoop van de panden te Den Haag en Velp. Begin maart werd een soortgelijke bevestiging getekend voor het pand te Breda en medio maart werd een voorovereenkomst op hoofdlijnen getekend voor verkoop van de resterende deelportefeuille bestaande uit elf panden te Arnhem, Bussum, Dordrecht, Driebergen, Elst, Hilversum, Leusden, Meppel, Nieuwegein, Nijmegen en Vianen.

Als alle transacties doorgang vinden dan heeft dat tot gevolg dat de vennootschap tegen 30 juni 2021 geen panden meer in bezit zal hebben en dat dan nog slechts het belang in Renpart Retail XI C.V. resteert. Alsdan zal aan het eind van de zomer na publicatie van het halfjaarverslag 2021 aan de beleggers worden voorgesteld een besluit tot ontbinding van de vennootschap te nemen waarna de vereffening ingaat.

Met het oog op een gelijk speelveld is het van belang alle beleggers gelijktijdig over het bovenstaande te informeren. Tijdens de vergadering van 25 maart 2021 zullen, zoals bij Renpart gebruikelijk, geen inhoudelijke mededelingen worden gedaan over de transacties die nog niet zijn voltooid, zoals bv. over verkoopprijzen, al kan wel worden medegedeeld dat de transacties zullen plaatsvinden tegen marktconforme condities. De opbrengsten van de verkopen zullen spoedig na ontvangst worden uitgekeerd aan de beleggers, na aflossing van schulden (bv. aan de bank) en vorming van reserveringen voor (i) eventuele garanties die aan kopers moeten worden afgegeven en (ii) de kosten die tijdens de periode van vereffening doorlopen. Een en ander zal in het halfjaarverslag 2021 worden toegelicht.