Thumbnail jaarverslag

Ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening werd (net als in voorafgaande jaren) door DTZ Zadelhoff een taxatie van de portefeuille van Renpart Vastgoed Holding N.V. uitgevoerd met als peildatum 31 december 2013. De voorlopige uitkomsten van deze taxaties zijn inmiddels bekend en vormen de basis voor de waardering van de portefeuille in de jaarrekening.

Ten opzichte van 31 december 2012 is, op basis van de thans bekende informatie, sprake van een afwaardering van de portefeuille met circa 14%.

Omdat de portefeuille van de vennootschap voor een groot deel bancair gefinancierd is, zal een afwaardering zoals hierboven beschreven een aanzienlijke impact hebben op het eigen vermogen van de vennootschap.

Deze informatie wordt reeds in dit stadium verstrekt met het oog op eventuele transacties (verhandeling van certificaten van aandelen) die plaatsvinden tussen heden en de publicatie van intrinsieke waarde, eind februari 2014.