Renpart publiceert de voorlopige rekenkundige intrinsieke waarden per 31 december 2012

Op basis van voorlopige jaarcijfers (de cijfers dienen nog te worden vastgesteld door de vergaderingen van aandeelhouders en commanditaire vennoten), waarin begrepen de uit taxaties voortvloeiende herwaarderingen van de panden, kunnen de rekenkundige intrinsieke waarden per (certificaat van) aandeel of per participatie worden gepubliceerd.